Ondersteuning en extra aanbod

In ons schoolondersteuningsplan beschrijven we de begeleiding die we kinderen bieden die zich anders ontwikkelen dan de gemiddelde kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep. Daarbij gaat het om kinderen die zich onvoldoende ontwikkelen maar ook de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. We beschrijven de procedures binnen de groep, de school en het samenwerkingsverband (ZOUT, Zuid Oost Utrecht) met als doel alle kinderen de zorg en begeleiding te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen (passend onderwijs). Daarbij gaat het om signaleren, diagnosticeren, remediëren en evalueren vertaald in verschillende ondersteuningsniveaus.


In onze visie op onderwijs staat dat we alle kinderen op onze school een goede basis willen geven waardoor ze in staat zijn hun eigen leven en ontwikkeling vorm te geven.

De problematiek die eigen is aan een bepaalde groep kinderen wordt altijd serieus genomen. Dit geldt voor kinderen die minder begaafd zijn maar ook voor kinderen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerstof: de meer- en hoogbegaafde kinderen.

We werken op de Meent met 4 onderwijsarrangementen. 


Het zeer intensieve arrangement.

Het intensieve arrangement.

Het basisarrangement

Het verdiept arrangement in 4 niveau's


Wat als je kind meer aankan?


De laatste jaren is er in Nederland sprake van een toenemende aandacht voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook binnen de scholen van WereldKidz. Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen vraagt om een andere onderwijsaanpak. Deze kinderen hebben een andere manier van denken, leren en communiceren dan de meeste van hun leeftijdsgenoten.


Op de Meent hebben we Verrijkingsgroepen (voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw) op de vrijdagmiddag voor de kinderen die in verdiept arrangement 3 zitten.

En een Plusklas voor kinderen vanaf groep 4 die in verdiept arrangement 4 zitten, de gehele woensdagochtend. 


Plusklas=

Tijdens deze ochtenden wordt er, onder leiding van een Plusklas docent, gewerkt aan verschillende onderdelen, zoals wetenschap, talen, etymologie, debat, filosofie, drama, denkspellen en thematische projecten.

 

De lessen zijn er niet alleen op gericht om vakinhoudelijk bezig te zijn met nieuwe informatie en uitdagende opdrachten, maar ook om de executieve functies en vaardigheden, dus het ‘leren leren’, te trainen. Hierbij kun je denken aan thema’s als ‘Wat doe je als je even niet weet hoe je verder moet?’, ‘Hoe plan je grotere opdrachten?’, ‘Hoe ga je om met perfectionisme/bezorgdheid dat het niet goed genoeg is?’ ,‘Hoe begin je aan een complexe taak?’.

 

Verrijkingsgroepen=

Deze groep is bedoeld voor kinderen die naast het verdiepte werk in de groep nog behoefte hebben aan extra uitdaging.


Tijdens de lessen gaan de kinderen aan de slag met Hogere Orde Denkvaardigheden (HOD). Voor meer informatie hierover kunt u lezen op: https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom


De opdrachten waar zij tijdens de lessen aan werken worden in de loop van de week in de klas afgemaakt.

De begeleiding zal vooral gericht zijn op het proces (aanpak, planning, verantwoordelijkheid, verzorging).
Dit wordt wekelijks met de kinderen besproken.