Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)


De MR op de Meent

Voor elke school staat de kwaliteit van het onderwijs voorop en voor de Meent is dat niet anders. Iedereen die bij de school betrokken is; de schoolleiding, teamleden én ouders, willen goed onderwijs in een veilige school. Binnen de MR overleggen bespreken we alle aspecten van het onderwijs vanuit bestuurlijk perspectief. Zowel ouders als leerkrachten hebben zo invloed op het beleid van de school. Zo is het beleid van de school een zaak van ons allemaal. De vergaderingen zijn openbaar en staan in de jaaragenda. Graag horen we via mail vooraf even dat je er bij wilt zijn.

De rol van de MR binnen de school

De directie heeft voor een aantal zaken instemming van de MR nodig. Voor andere zaken heeft de MR de bevoegdheid om advies te geven. In de praktijk betekent dit dat de MR over veel verschillende aspecten van de school meedenkt en haar standpunten met de directie bespreekt. Belangrijke onderwerpen in de MR zijn onder meer:

Het onderwijs: hoe stimuleer je kinderen om hun talenten te ontwikkelen, wat verstaan we onder kwaliteit, hoe schep je een veilige omgeving om te leren en fouten te mogen maken? Maar ook: hoe help je kinderen om prettig met elkaar om te gaan of wat doe je aan pesten.

De omgeving van het onderwijs: is het schoolplein een leuke en veilige speelplek, wordt de school voldoende schoongemaakt, is de school voor leerlingen en leerkrachten een veilige plek (luchtkwaliteit, brandveiligheid) en natuurlijk de nieuwbouw.

De schoolleiding maakt jaarlijks beleidsplannen. Deze bespreken we in de MR. Denk aan het beleid over het onderwijs, het nascholingsplan , de ICT of het formatieplan. Al deze plannen worden in de MR besproken. De MR legt vervolgens haar vragen en opmerkingen voor aan de directie.

Andersom kan de directie de MR vragen over bepaalde kwesties mee te denken, zoals de voorgenomen verhuizing van de school, groepsindelingen of een verdieping in Daltononderwijs.

Rol van MR op bovenschools niveau

Stichting Wereldkidz heeft  een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) die bestaat uit vertegenwoordigers van personeel en ouders van de scholen. De MR heeft contact met de GMR en kan vanuit de MR vragen en opmerkingen voorleggen aan de GMR, die de GMR bespreekt met de algemene directie. Zo kan de MR van de school ook invloed hebben op het bovenschoolse beleid.

Samenstelling MR

De MR van De Meent bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. In de praktijk worden de leerkrachten vertegenwoordigd door 2 leden. Als er moet worden gestemd hebben de ouders en leerkrachten beide drie stemmen.


 - Jasna van Kersbergen (Jasnavankersbergen@wereldkidz.nl)
- Yael Schut (yaelschut@wereldkidz.nl)
- Monique Prins - Hogen, Voorzitter (MR.Meent@wereldkidz.nl)
- Desmond Thuis - (MR.Meent@wereldkidz.nl)
- Nadine van Keulen - (MR.Meent@wereldkidz.nl)
De ouder geleding

   

Desmond Thuis Monique Prins - Hogen Nadine van Keulen 

Als een ouder-lid de MR verlaat, worden ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen voor het opvullen van de vacature. Mochten zich meer kandidaten melden, dan worden er verkiezingen gehouden.

De afspraken mbt de MR op de Meent staan in het MR Reglement

Voor welke zaken kun je als ouder naar de MR?

Als ouder of personeelslid kun je contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school aangaan. Het gaat hierbij om zaken die belangrijk zijn voor de gehele school, voor meerdere leerlingen of om zaken die op langere termijn spelen.
De MR is niet de plek om individuele kwesties te bespreken. In dit geval bespreekt u de kwestie eerst met de leerkracht en daarna met de directie. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u een MR-lid benaderen, bijvoorbeeld om te bemiddelen.
Ons mailadres is : mr.meent@wereldkidz.nl
Uw mening wordt op prijs gesteld!

Informatie vanuit de MR

De MR doet verslag van de MR vergaderingen middels een stukje in de nieuwsbrief met de belangrijkste punten die besproken zijn. Graag horen wij van u wat uw mening is over de punten die we in de MR bespreken. Als MR vertegenwoordigen we team en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we bewandelen, de juiste is. We staan open voor uw mening; er is rond de schooltijden altijd wel een MR-lid te vinden, in de school of op het schoolplein!