Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten die de school adviseren over het beleid van de school.

Bij de Meent bestaat de MR uit twee leerkrachten en drie ouders. Het type beslissingen waar de MR bij moet worden betrokken is wettelijk vastgelegd. Het is handig voor ouders om te weten waar ze voor kunnen aankloppen bij de MR, en het is goed voor de MR om te weten wat er speelt bij de ouders.

De medezeggenschapsraad is ervoor om ouders en leerkrachten te betrekken bij het beleid van de school. De rechten van de MR zijn wettelijk vastgelegd en bestaan uit het recht op informatie, het recht om een advies te geven en het recht om instemming te geven.

Duidelijker is misschien dit te vertalen naar de plichten van het schoolbestuur om, afhankelijk van de voorgenomen wijziging:
1) De MR goed te informeren;
2) De MR om een advies te vragen (zoals bijvoorbeeld bij de aanstelling van de nieuwe directeur);
3) De MR om instemming te vragen (bijvoorbeeld bij een nieuw schoolreglement).

De MR heeft niet bij alle schoolbesluiten recht op advies of instemming; in de wet medezeggenschap op scholen is heel specifiek vastgelegd op welke besluiten advies- dan wel instemmingsrecht geldt. De MR is er vooral voor onderwerpen die de besturing van de school raken. Zo worden onderwerpen als de laatst gecommuniceerde groepsindeling of het aannemen van nieuwe leerkrachten wel besproken in de MR maar heeft de MR hier geen adviesrecht op. De MR staat voor het belang van De Meent en werkt samen met de directie om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. De Meent is onderdeel van de overkoepelende stichting: Wereldkidz.
Sommige, soms ingrijpende, wijzigingen worden vanuit de stichting doorgevoerd. Om te voorkomen dat voor deze wijzigingen de medezeggenschapsraden voor alle scholen los om advies moet worden gevraagd is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingericht. Deze GMR vertegenwoordigt de MR’s van alle scholen in de stichting. De MR van De Meent heeft bij wijzigingen op stichtingsniveau geen advies- of instemmingsrecht.
De MR vergadert met Gaby de Jongh (directeur) en Remco de Koning (schoolleider). 

Naast bovengenoemde punten wordt met de MR gesproken over zaken als:
– communicatie rond groepsindeling
– meldcode kindermishandeling
– (voorgenomen) personeelswijzigingen
– de benoeming van de schoolleider
– het vakantierooster

De MR van De Meent bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. In de praktijk worden de leerkrachten vertegenwoordigd door 2 leden. Als er moet worden gestemd hebben de ouders en leerkrachten beide drie stemmen.

De huidige samenstelling is:
- Jasna van Kersbergen (jasnavankersbergen@wereldkidz.nl)
- Yael Schut (yaelschut@wereldkidz.nl)
- Mareze Piwek (MR.Meent@wereldkidz.nl)
- Wouter Tinbergen (MR.Meent@wereldkidz.nl)
- vacature ouder
 
Het eerste aanspreekpunt voor ouders bij zorgen of vragen is de leerkracht of de schoolleider. Maar als je als ouder punten hebt waarvan je denkt dat de MR kan helpen om ze met de leerkrachten en/of de schooldirectie te bespreken, neem dan contact op met een van de ouders van de MR. Dit helpt de oudervertegenwoordiging in de MR om de ouders van De Meent beter te vertegenwoordigen.