IPC

Toekomstgericht onderwijs met IPC

Vanaf mei 2012 zijn we, samen met vier andere scholen binnen onze Stichting, enthousiast gestart met IPC. IPC (International Primary Curriculum) is een internationale geïntegreerde methode (ontwikkeld door de internationale Shellscholen) voor de wereld oriënterende vakken en de creatieve vakken, uitgezonderd topografie, verkeer en dramatische vorming. De creatieve vakken zijn: handvaardigheid, tekenen en muziek.

Alle kinderen werken gemiddeld zes weken projectmatig aan een thema vanuit de verschillende vakgerichte invalshoeken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek en de creatieve vakken. Daarbij werkt IPC sterk vanuit een internationale dimensie. IPC werkt met van te voren vastgestelde leerdoelen en heeft een vaste structuur voor elk project.

Per jaar worden gemiddeld zes projecten gedaan, waaraan zes tot acht uur per week wordt gewerkt in bouwen (kleuters, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8). Kinderen leren actief doormiddel van ontwikkel en onderzoek matige opdrachten, die door het team zelf ontwikkeld worden samen met de andere vier scholen in onze stichting. Deze opdrachten sluiten nauw aan bij hun eigen belevingswereld en is gericht op verschillende leerstijlen.

Ouderbetrokkenheid
Voordat aan een nieuwe ‘unit’ begonnen wordt, ontvangt u als ouder een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen van de unit. Zo krijgt u een goed idee van waar uw kind mee bezig is en kunt u helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.

Hersenvriendelijk leren
Binnen IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe kinderen leren. 90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed op het onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er worden binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld, die rekening houden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen.

Wat is er nog meer te vermelden over het IPC?
Het IPC is getoetst aan de kerndoelen van ons onderwijs.
De onderwijs-inspectie heeft het IPC goedgekeurd.
De IPC Units zullen vooral in de middaguren gegeven worden.
’s Ochtends concentreren we ons vooral op de basisvakken

Voor meer informatie over IPC kunt u hier klikken naar de site.