IPC

Toekomstgericht onderwijs met IPC                                    

Vanaf mei 2012 zijn we, samen met vier andere scholen binnen onze Stichting, enthousiast gestart met IPC.  IPC (International Primary Curriculum) is een internationale geïntegreerde methode (ontwikkeld door de internationale Shellscholen) voor de wereld oriënterende vakken en de creatieve vakken, uitgezonderd topografie, verkeer en dramatische vorming. De creatieve vakken zijn: handvaardigheid, tekenen en muziek.

 

Alle kinderen werken gemiddeld zes weken projectmatig aan een thema vanuit de verschillende vakgerichte invalshoeken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek en de creatieve vakken. Daarbij werkt IPC sterk vanuit een internationale dimensie. IPC werkt met van te voren vastgestelde leerdoelen en heeft een vaste structuur voor elk project.

 

Per jaar worden gemiddeld zes projecten gedaan, waaraan zes tot acht uur per week wordt gewerkt in bouwen (kleuters, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8). Kinderen leren actief d.m.v. ontwikkel en onderzoek matige opdrachten, die door het team zelf ontwikkeld worden samen met de andere vier scholen in onze stichting. Deze opdrachten sluiten nauw aan bij hun eigen belevingswereld en is gericht op verschillende leerstijlen.

 

De structuur ziet er als volgt uit:

Startpunt                           - doel: motivatie

Kennisoogst                      - doel: activeren van voorkennis en vastleggen. Stellen van eigen leervragen.      

Uitleg van het thema      - doel: overzicht en verbanden leggen

Activiteiten                       - doel: behalen van doelen

Afsluiting                           - doel: bewust van het geleerde en leren van elkaar

 

Door het doelgerichte leren weten de kinderen ook wát ze gaan leren. Dat motiveert en stimuleert enorm. Het bewijs hiervan is er elke dag weer zichtbaar. Ook gaan de kinderen ook met hun eigen leervragen aan de slag, zo wordt de betrokkenheid extra vergroot.

Om kinderen bewust te maken van hun eigen leerproces hebben we de te behalen competenties verdeeld in drie type doelen, namelijk kennis, vaardigheden en inzicht. Deze doelen formuleren we in kindertaal, zodat deze voor iedereen helder en inzichtelijk zijn.

o Ik weet …        gaat over kennisdoelen;

o Ik kan …           gaat over vaardigheidsdoelen;

o Ik begrijp …     gaat over inzicht.

 

Ook is er veel aandacht voor de persoonlijke doelen en het burgerschap.

Ieder schooljaar streven we ernaar om één gezamenlijk thema te kiezen welke we schoolbreed doorvoeren. Tijdens de units proberen we zowel individueel, in tweetallen, in groepjes als bouw doorbroken te werken.

We willen de kinderen voorbereiden op de toekomst door vaardigheden te ontwikkelen als: samenwerken, kritisch denken, creativiteit, plannen, samenwerken, presenteren, ondernemerschap en probleemoplossend denken. Deze vaardigheden noemen we de 21th century skills. IPC maakt dit voor ons mogelijk.

Ouderbetrokkenheid

Voordat aan een nieuwe ‘unit’ begonnen wordt, ontvangt u als ouder een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen van de unit. Zo krijgt u een goed idee van waar uw kind mee bezig is en kunt u helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.

 

Hersenvriendelijk leren

Binnen IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe kinderen leren. 90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed op het onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er worden binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld, die rekening houden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen.

 

Wat is er nog meer te vermelden over het IPC?

Naast het IPC bieden wij verkeer, topografie en de Nederlandse Canon apart aan.

Het IPC is getoetst aan de kerndoelen van ons onderwijs.

De onderwijsinspectie heeft het IPC goedgekeurd.

De IPC Units zullen vooral in de middaguren gegeven worden.

’s Ochtends concentreren we ons vooral op de basisvakken

 

Voor meer informatie over IPC kunt u hier klikken naar de site.