IPC

Wereldoriëntatie vindt op de Meent plaats via het International Primary Curriculum (IPC).

In het IPC worden de vakken geïntegreerd aangeboden in units (thema’s).

Het IPC omvat de vakken aardrijkskunde, kunstzinnige vorming, ICT, internationale vorming, muziek, natuur, techniek en geschiedenis.

Het IPC verbetert het leerproces, omdat de gekozen units dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. Hierdoor is er veel motivatie om te leren en door de duidelijke structuur van het IPC weten de kinderen goed wat hen te wachten staat.

Deze structuur ziet er als volgt uit:

Startpunt - doel: motivatie
Kennisoogst - doel: activeren van voorkennis en vastleggen. Plus het stellen van eigen leervragen.
Uitleg van het thema - doel: overzicht en verbanden leggen
Activiteiten - doel: behalen van doelen
Afsluiting - doel: bewust van het geleerde en leren van elkaar

Door het doelgerichte leren weten de kinderen ook wát ze gaan leren. Dat motiveert en stimuleert enorm. Het bewijs hiervan is er elke dag weer zichtbaar. Ook gaan de kinderen ook met hun eigen leervragen aan de slag, zo wordt de betrokkenheid extra vergroot.

Om kinderen bewust te maken van hun eigen leerproces hebben we de te behalen competenties verdeeld in drie type doelen, namelijk kennis, vaardigheden en inzicht. Deze doelen formuleren we in kindertaal, zodat deze voor iedereen helder en inzichtelijk zijn.

o Ik weet……....gaat over kennisdoelen;

o Ik kan ……….gaat over vaardigheidsdoelen;

o Ik begrijp……gaat over inzicht.

Ook is er veel aandacht voor de persoonlijke doelen en het burgerschap.

Per jaar worden gemiddeld vijf units gedaan, waaraan zes tot acht uur per week wordt gewerkt in de bouwen (kleuters, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8). Ieder schooljaar streven we ernaar om één gezamenlijk thema te kiezen welke we schoolbreed doorvoeren. Tijdens de units proberen we zowel individueel, in tweetallen, in groepjes als bouw doorbroken te werken.

We willen de kinderen voorbereiden op de toekomst door vaardigheden te ontwikkelen als: samenwerken, kritisch denken, creativiteit, plannen, samenwerken, presenteren, ondernemerschap en probleemoplossend denken. Deze vaardigheden noemen we de 21th century skills. IPC maakt dit voor ons mogelijk.

IPC dekt alle kerndoelen die voor het basisonderwijs staan voorgeschreven. Naast het IPC bieden wij verkeer, topografie en de Nederlandse Canon apart aan.

Voor meer informatie over de methode IPC kunt u kijken op: www.ipc-nederland.nl